Recenzenci

prof. Damian Absalon (Polska)

prof. Adam Choiński (Polska)

prof. Roman Cieśliński (Polska)

prof. Joanna Fac-Beneda (Polska)

prof. Krzysztof Fortuniak (Polska)

prof. Ewa Łupikasza (Polska)

dr Zhao Lingling (Chiny)

prof. Andrzej Macias (Polska)

prof. Jan Piekarczyk (Polska)

prof. Rajmund Skowron (Polska)

dr Leszek Sobkowiak (Polska)

prof. Dmitrij Subetto (Rosja)

prof. Edmund Tomaszewski (Polska)

prof. Elwira Żmudzka (Polska) 

 

Link do formularza:   Formularz recenzji 

Formularz recenzji w doc

Formularz należy podpisać niebieskim długopisem i po zeskanowaniu przesłać na adres sekretarza czasopisma

 

Podstawowe zasady recenzowania artykułów w Badaniach Fizjograficznych

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza rady redakcyjnej.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b. relacje podległości zawodowej,

c. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.